ຮັບສະໝັກພະນັກງານ

1 ຕຳແໜ່ງ ໄອທີ ຈຳນວນ  3 ຕຳແຫນ່ງ

2 ຕໍາແຫນ່ງຊ່າງໄຟຟ້າ      2 ຕໍາແຫນ່

 

1. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກຕໍາແຫນ່ງໄອທີ:

- ເພດ ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 20-35 ປີ.

- ລະດັບການສຶກສາຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາ ໄອທີ

- ມີປະສົບການວຽກມາກ່ອນຢ່າງຕໍ່າ 1 ປີ ແລະ ສາມາດວິເຄາະ, ສ້ອມແປງ ເຄື່ອງໄອທີໄດ້.

- ຕ້ອງຮູ້ນໍາໃຊ້ Computer (Word, Excel, Power point, Internet E-mail).

- ຖ້າຮູ້ພາສາອັງກິດ (ເວົ້າ,ອ່ານ,ຂຽນ) ໄດ້.

- ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ຫ້າວຫັນ,ອົດທົນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມໄດ້.

- ຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍໜ້າທີ່ໃນເວລາດຽວກັນ.

 

2. ເງື່ອນໄຂຜູ້ສະໝັກຕໍາແຫນ່ງຊ່າງໄຟຟ້າ:

- ເພດ ຊາຍ ອາຍຸລະຫວ່າງ 25-35 ປີ.

- ລະດັບການສຶກສາຈົບຊັ້ນສູງຂຶ້ນໄປ ສາຂາ ຊ່າງໄຟຟ້າ.

- ຕ້ອງຮູ້ເດີນສາຍກ້ອງວົງຈອນປິດ, ເດີນສາຍອິນເຕີເນັດ ແລະ ວຽກແລ່ນລະບົບໄຟຟ້າໃນອາຄານຕ່າງໆ.

- ຖ້າມີປະສົບການຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ.

- ມີມະນຸດສໍາພັນດີ, ຫ້າວຫັນ,ອົດທົນ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມໄດ້.

- ຕ້ອງສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຫຼາຍໜ້າທີ່ໃນເວລາດຽວກັນ.

ເອກະສານປະກອບມີ

 1. ຮູບຖ່າຍຂະໜາດ 3*4 (3ໃບ)                                    

 2. ສຳເນົາສຳມະໂນຄົວ / ບັດປະຈຳຕົວ

 3. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ (ກາແດງ ບໍ່ເກິນ 3ເດືອນ)

 4. ໃບແຈ້ງໂທດ (ກາແດງ ບໍ່ເກິນ 3ເດືອນ)

 5. ໃບກວດສຸກຂະພາບ (ກາແດງ ບໍ່ເກິນ 3ເດືອນ)

 6. ໃບຄໍ້າປະກັນ (ກາແດງ ບໍ່ເກິນ 3ເດືອນ)                 

 7. ໃບປະກາດສະນີຍະບັດ

 8. ໃບຜ່ານງານ (ຖ້າມີ)

 

ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າມາພົວພັນເອົາແບບຟອມສະໝັກງານໄດ້ທີ່ ບໍລິສັດ ຈຳປາເອັນເທີພຮາຍ

ບ້ານ ໂພນປາເປົ້າ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫລື ສົ່ງເຂົ້າມາທາງ Email: Nanthalack@champait.com  ໂທ: 021-262442 / ໂທ ຫລື WhatsApp 020 55168866

Contact

Customer Service:

Tel : (856 21) 262442

info@champait.com

 • Black Facebook Icon
 • 330px-LINE_logo.svg
 • hiclipart.com (1)

© 2020 designed by CipherIT Singapore. All rights reserved ChampaIT.